ENTITATS COL·LABORADORES
CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA EDICIÓ
En el decurs de l’acte de lliurament del Premi
corresponent a la tercera edició.
Universitat de Lleida, 8 d’octubre de 2014.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT D’ORIGINALS
31 de desembre de 2015.
ATORGAMENT DEL PREMI
Setmana de Sant Jordi a la Universitat de Lleida.
OBJECTIU
Guardonar un treball de recerca original de qualsevol
àrea de coneixement de la filologia catalana.
ÀREES
1) Variació lingüística (geolingüística, sociolingüística,
pragmàtica), lingüística aplicada, història de la llengua,
història de la lingüística, edició de textos.
2) Sintaxi.
3) Semàntica, lexicologia, lexicografia.
4) Fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia.
NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA RECERCA
– El treball d’investigació, inèdit en la seva integritat, ha
de ser redactat en català, amb un resum en anglès
(2000-3000 caràcters) i presentat adequadament perquè
es pugui difondre.
– El treball no pot haver rebut prèviament per a la seva
elaboració parcial o total un premi de característiques
similars al que es convoca.
– Extensió màxima: 200 pàgines (no superior a 2400
caràcters -amb espais- per pàgina).
– Se n’han de lliurar sis còpìes enquadernades i una
còpia en format electrònic a les adreces següents, fent
constar el nom, les adreces (postal i electrònica), el
telèfon i el NIF de l’autor o autora:
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Victor Siurana, 1
25003 LLEIDA
secretaria@filcat.udl.cat
PROMOTORS
– Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell).
– Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL).
PERIODICITAT
Biennal: una àrea diferent cada dos anys (2016: fonètica
descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia).
COMISSIÓ PERMANENT
Actuarà com a vetlladora-gestora: selecció de la comissió
científica, continuïtat del finançament, gestió de la
convocatòria i difusió de l’obra guanyadora.
Es renovarà per cicles: cada quatre edicions o vuit anys.
Copresidents
– Director del Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la UdL.
– Alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Vocals
Nicolau Dols (UIB, IEC), Jordi Ginebra (URV), Joan
Julià-Muné (UdL, secretari-tresorer), José A. Pascual
(RAE), Manuel Pérez Saldanya (UValència, IEC),
Gemma Rigau (UAB, IEC).
COMISSIÓ CIENTÍFICA
Es compondrà de cinc membres i actuarà com a jurat
exclusiu per a cada edició o àrea de recerca. Estarà
integrat per especialistes de centres universitaris dels
territoris de llengua catalana i de fora de l’àmbit lingüístic
català.
Aquest jurat qualificador podrà declarar deserta alguna
edició o no adjudicar el premi, però no atorgarà cap ex
aequo ni accèssit.
DOTACIÓ
10.000 € (actualitzable quan la Comissió Permanent ho
cregui oportú).
PUBLICACIÓ
El treball premiat serà publicat per Edicions de la
Universitat de Lleida.