BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CONVOCATÒRIA

Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 7-9 de juliol de 2015).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col•loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol•licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat. Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça: aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2015” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.

Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti l’assistència al col•loqui.
Junta de Govern de l’AILLC, 12 de febrer de 2015

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

SOL•LICITUD

NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON DE CONTACTE:
TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ QUE PRESENTA:

ESTUDIS QUE REALITZA (Màster, Doctorat):
DEPARTAMENT/CENTRE I UNIVERSITAT/ORGANISME:

BECA PREDOCTORAL: SÍ □ NO □
En cas afirmatiu:
TIPUS DE BECA, ENTITAT FINANÇADORA I NÚM. DE REFERÈNCIA:

TUTOR/DIRECTOR DE LA BECA/RECERCA (nom i adreça electrònica):
COMPROMÍS
Si se’m concedeix l’ajut sol•licitat, em comprometo a presentar la comunicació i a assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015). I perquè així consti, signo aquest document a ______________ , ___ de ___________ de 2015.
(Signatura)

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CERTIFICAT

___________________________________________, com a director/a del (Departament/Centre) _____________________________________________________ de (Universitat/Organisme) ___________________________________________ , faig constar que (nom de l’estudiant) ________________________________________________ , és estudiant del nostre centre, on segueix els estudis de (Màster/Doctorat) _____________ ___________________________________________________________________.
L’esmentat estudiant GAUDEIX / NO GAUDEIX d’una beca predoctoral. (En cas afirmatiu, cal afegir el tipus de beca ____________________________________________________ i la referència de la beca i/o del projecte en què s’inscriu: _____________________________________________).

_____________, _____ de ____________ de 2015

(Signatura i segell)