Arxiu mensual: març 2015

Benvolguts/des socis i sòcies,
Us informo també que el darrer termini per enviar les nominacions per al Premi NACS 2015 és el 30 de març. Trobareu la convocatòria en català i en anglès als documents adjunts. Em podeu enviar les vostres nominacions i jo les passaré a l’Anton Pujol, president del jurat.Gràcies,

Edgar

Edgar Illas
Assistant Professor
Department of Spanish and Portuguese
Indiana University
Ballantine Hall 875
1020 E. Kirkwood Avenue
Bloomington, IN 47405
Phone: 812-855-8907

Benvolguts,

Ja es pot accedir al lloc web del Catalan Weekend (en quatre idiomes) que ha organitzat Òmnium Cultural del 25 al 28 de juny 2015 : www.catalanweekend.cat

També es pot consultar el dossier del projecte en català:

http://omnium.us3.list-manage1.com/track/click?u=ed28211632fbaa17ea6e4a529&id=30d9fc3c25&e=ed48eb43f9

i en anglès:

http://omnium.us3.list-manage.com/track/click?u=ed28211632fbaa17ea6e4a529&id=bf5f2e4309&e=ed48eb43f9

 

Gràcies de fer-ne el màxim de difusió,

Immaculada Fàbregas

ENTITATS COL·LABORADORES
CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA EDICIÓ
En el decurs de l’acte de lliurament del Premi
corresponent a la tercera edició.
Universitat de Lleida, 8 d’octubre de 2014.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT D’ORIGINALS
31 de desembre de 2015.
ATORGAMENT DEL PREMI
Setmana de Sant Jordi a la Universitat de Lleida.
OBJECTIU
Guardonar un treball de recerca original de qualsevol
àrea de coneixement de la filologia catalana.
ÀREES
1) Variació lingüística (geolingüística, sociolingüística,
pragmàtica), lingüística aplicada, història de la llengua,
història de la lingüística, edició de textos.
2) Sintaxi.
3) Semàntica, lexicologia, lexicografia.
4) Fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia.
NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA RECERCA
– El treball d’investigació, inèdit en la seva integritat, ha
de ser redactat en català, amb un resum en anglès
(2000-3000 caràcters) i presentat adequadament perquè
es pugui difondre.
– El treball no pot haver rebut prèviament per a la seva
elaboració parcial o total un premi de característiques
similars al que es convoca.
– Extensió màxima: 200 pàgines (no superior a 2400
caràcters -amb espais- per pàgina).
– Se n’han de lliurar sis còpìes enquadernades i una
còpia en format electrònic a les adreces següents, fent
constar el nom, les adreces (postal i electrònica), el
telèfon i el NIF de l’autor o autora:
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Victor Siurana, 1
25003 LLEIDA
secretaria@filcat.udl.cat
PROMOTORS
– Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell).
– Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL).
PERIODICITAT
Biennal: una àrea diferent cada dos anys (2016: fonètica
descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia).
COMISSIÓ PERMANENT
Actuarà com a vetlladora-gestora: selecció de la comissió
científica, continuïtat del finançament, gestió de la
convocatòria i difusió de l’obra guanyadora.
Es renovarà per cicles: cada quatre edicions o vuit anys.
Copresidents
– Director del Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la UdL.
– Alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Vocals
Nicolau Dols (UIB, IEC), Jordi Ginebra (URV), Joan
Julià-Muné (UdL, secretari-tresorer), José A. Pascual
(RAE), Manuel Pérez Saldanya (UValència, IEC),
Gemma Rigau (UAB, IEC).
COMISSIÓ CIENTÍFICA
Es compondrà de cinc membres i actuarà com a jurat
exclusiu per a cada edició o àrea de recerca. Estarà
integrat per especialistes de centres universitaris dels
territoris de llengua catalana i de fora de l’àmbit lingüístic
català.
Aquest jurat qualificador podrà declarar deserta alguna
edició o no adjudicar el premi, però no atorgarà cap ex
aequo ni accèssit.
DOTACIÓ
10.000 € (actualitzable quan la Comissió Permanent ho
cregui oportú).
PUBLICACIÓ
El treball premiat serà publicat per Edicions de la
Universitat de Lleida.

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CONVOCATÒRIA

Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 7-9 de juliol de 2015).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col•loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol•licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat. Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça: aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2015” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.

Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti l’assistència al col•loqui.
Junta de Govern de l’AILLC, 12 de febrer de 2015

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

SOL•LICITUD

NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON DE CONTACTE:
TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ QUE PRESENTA:

ESTUDIS QUE REALITZA (Màster, Doctorat):
DEPARTAMENT/CENTRE I UNIVERSITAT/ORGANISME:

BECA PREDOCTORAL: SÍ □ NO □
En cas afirmatiu:
TIPUS DE BECA, ENTITAT FINANÇADORA I NÚM. DE REFERÈNCIA:

TUTOR/DIRECTOR DE LA BECA/RECERCA (nom i adreça electrònica):
COMPROMÍS
Si se’m concedeix l’ajut sol•licitat, em comprometo a presentar la comunicació i a assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015). I perquè així consti, signo aquest document a ______________ , ___ de ___________ de 2015.
(Signatura)

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CERTIFICAT

___________________________________________, com a director/a del (Departament/Centre) _____________________________________________________ de (Universitat/Organisme) ___________________________________________ , faig constar que (nom de l’estudiant) ________________________________________________ , és estudiant del nostre centre, on segueix els estudis de (Màster/Doctorat) _____________ ___________________________________________________________________.
L’esmentat estudiant GAUDEIX / NO GAUDEIX d’una beca predoctoral. (En cas afirmatiu, cal afegir el tipus de beca ____________________________________________________ i la referència de la beca i/o del projecte en què s’inscriu: _____________________________________________).

_____________, _____ de ____________ de 2015

(Signatura i segell)

Notícies AILLC

Març 2015

 

DESTACAT SOBRE L’AILLC

1) COL·LOQUI DE VALÈNCIA

Del 7 al 10 de juliol de 2015.

Informació general sobre el Col·loqui:

               Correu: AILLC.Valencia@uv.es

               Web: http://ocs.uv.es/index.php/AILLC/AILLC2015/index

Borses de viatge:

Convocatòria de borses de viatge per a investigadors o estudiants joves que presentin comunicació al Col·loqui de València: http://www.iec.cat/aillc

Vegeu requisits, formulari i termini en el document adjunt.

 

2) ASSEMBLEA DE L’AILLC 2015

Durant la primera quinzena de gener es va enviar per correu ordinari a tots els socis:

1) La convocatòria de l’Assemblea general de l’AILLC, que tindrà a lloc a València el dia 9 de juliol de 2015 a les 17’30 h. a la Sala d’Actes Manuel Sanchis Guarner, de la Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció de la Universitat de València.

2) La comunicació de càrrecs de la Junta de Govern que quedaran vacants, per tal que els socis puguin presentar propostes. En la mateixa comunicació figura la crida per a presentar propostes per a la seu del XVIIIè Col·loqui, de l’any 2018, que, per tradició, ha de correspondre a un lloc de fora de l’àmbit geogràfic de la llengua catalana; un representant acadèmic de cada Universitat presentada com a seu ha d’avalar la proposta.

 

MEMBRES DE L’AILLC TRASPASSATS

Hem de lamentar la defunció del senyor Carles Miralles i Solà.

 

DISTINCIONS A MEMBRES DE L’AILLC

El senyor Joan Veny Clar ha estat guardonat amb el 47è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

 

Sumari

SESSIONS DE TREBALL

1) XX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2015: Comunicació i política lingüística

2) 1st International Symposium on Language Attitudes toward Spanish, Portuguese, and Related Languages (LASPRL2016)

3) Crida d’articles per a la revista Llengua, societat i comunicació: “Cervell i llenguatge” (2015)

4) XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

PREMIS I AJUTS

1) Base de dades de la Institució de les Lletres Catalanes sobre PREMIS LITERARIS
2) Premis literaris d’Òmnium Catalunya Nord

3) Premi Internacional de Filologia Catalana “Joan Solà”

4) 17é Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

5) II Edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin

6) Beques “MAEC-AECID de Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo”

7) Premi Literari Miquel Arimany PREMI DE POESIA 2015

ALTRES

PUBLICACIONS

 

SESSIONS DE TREBALL

 

1) XX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2015: Comunicació i política lingüística 

Alcoi, 27 i 28 de març de 2015

 

Lloc

Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi

Sala de graus Roberto García Payá

Edifici de Carbonell, plaça de Ferrándiz i Carbonell

03801 Alcoi

 

Objectiu

L’objectiu de la XX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi és debatre sobre la comunicació i la política lingüística. La comunicació en el nostre àmbit lingüístic és un factor clau de la política lingüística de les llengües minoritàries i minoritzades, i especialment en l’espai audiovisual i d’Internet actuals. Aquesta comunicació evidenciarà l’existència o l’absència de polítiques lingüístiques, en territoris comparables al nostre, en contextos com l’educació, l’administració, la premsa, la política, etc.

 

Organitzen

Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ajuntament d’Alcoi, Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans, Centre Ovidi Montllor i Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià

 

Col·laboren

Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I i Universitat Miguel Hernández d’Elx

 

Informació i inscripció

www.upv.es/josociol

www.facebook.com/josociol

 

2) 1st International Symposium on Language Attitudes toward Spanish, Portuguese, and Related Languages (LASPRL2016)

Fort Wayne, Indiana (Estados Unidos), del 8 al 9 de abril de 2016

Entidad Organizadora: Indiana University-Purdue University, Fort Wayne

 

El simposio estará exclusivamente dedicado al tema de las actitudes lingüísticas ante el español, el portugués y las lenguas con las que éstos comparten territorio. A lo largo de 50 años de investigación en el tema de las actitudes lingüísticas, la contribución de los sociolingüistas hispano y lusohablantes ha sido significativa cuantitativa y cualitativamente. Este simposio nos dará la oportunidad de ponernos al día personalmente en cuanto a la situación de nuestra subdisciplina y a la vez perfilar los caminos a seguir en el futuro próximo. Aceptamos tres tipos de trabajos:
– Presentación oral (uno o más autores, 20 minutos más 8 minutos para preguntas y respuestas)
– Panel (máximo de tres panelistas, 1 hora)

– Póster. Por favor enviar resúmenes de un mínimo de 300 palabras y un máximo de 500, en español, portugués o inglés. La recepción de resúmenes la administrará la herramienta electrónica “Easyabs” de LinguistList:

http://linguistlist.org/easyabs/lasprl2016

Inscripción al simposio:
Antes del 1 de setiembre: US$ 200
Después del 1 de setiembre: US$ 230
Estudiantes/Jubilados: US$ 130

El precio de la inscripción incluye desayuno, almuerzo y café/refrescos durante los dos días del simposio.

Área temática: Sociolingüística

Contacto: Talia Bugel bugelt@ipfw.edu

Plazo de envío de propuestas: hasta el 30 de abril de 2015
Notificación de contribuciones aceptadas: 30 de junio de 2015

Lengua(s) oficial(es) del evento: Spanish, English, Portuguese

[Informació extreta de la web d’Infoling:

http://www.infoling.org/informacion/C792.html ]

 

3) Crida d’articles per a la revista Llengua, societat i comunicació: “Cervell i llenguatge” (2015)

Número 13: “Cervell i llenguatge” (2015)

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Per aquest motiu, els articles estan escrits per a un públic no expert (estudiants de graus i màsters, investigadors d’altres àrees de coneixement, etc.).

El tema previst per al proper número de la revista és cervell i llenguatge. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent:

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

 

4) XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

La Asociación de Jóvenes Lingüistas, creada en Barcelona en 1992, está compuesta por becarios de investigación, doctorandos y, en general, miembros de las facultades de Filología y otras personas que se dedican a la investigación del lenguaje aún no doctorados, tanto del ámbito nacional como del internacional.

De acuerdo con sus estatutos, la asociación organiza cada año un congreso internacional, que supone la ocasión excepcional para el intercambio de saberes lingüísticos, la exposición de proyectos de investigación y la presentación de los resultados alcanzados en los respectivos estudios.

La edición del XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas se celebrará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015.

 

PROGRAMA

Durante los tres días, el programa contará  con alrededor de 130 comunicaciones tanto en español como en inglés, organizadas según líneas temáticas, además de conferencias plenarias a cargo de las principales figuras de la Lingüística y de la Lengua española.

 

Conferencias plenarias confirmadas

Guillermo Rojo: distinguido lingüista español, catedrático de la USC y miembro de la RAE (asiento N)

DESTINATARIOS

El único requisito para poder participar en el congreso es no estar en posesión del título de doctor. Por tanto, los principales destinatarios son: doctorandos, becarios, profesores, investigadores, estudiantes (grado y máster)

 

COMUNICACIONES

Envío de resúmenes: el formulario para el envío de resúmenes debe enviarse antes del 30 de abril al Comité organizador a la dirección <ajl2015@fundacioncomillas.es>

 

PREMIS I AJUTS

1) Base de dades de la Institució de les Lletres Catalanes sobre PREMIS LITERARIS

El portal de la Institució de les Lletres Catalanes www.lletrescatalanes.cat incorpora un nou recurs al seu catàleg: la base de dades de Premis Literaris en Llengua Catalana, un cercador on es podrà trobar informació sobre els 2.687 premis literaris informats fins al moment, on s’inclouen tant els històrics com els vigents:

<http://lletrescatalanes.cat/ca/patrimoni-literari/base-de-dades-premis-literaris>

 

Per tal de facilitar la navegació als usuaris s’ha incorporat una pestanya que genera un llistat dels premis vigents amb la convocatòria oberta.

Durant les properes setmanes s’anirà afegint i actualitzant la informació i les bases noves que les entitats convocants i organitzadores dels diferents premis literaris en llengua catalana han fet arribar a l’adreça  <premis@gencat.cat>Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , on es poden fer arribar consultes, suggeriments i noves bases de convocatòries.

2) Premis literaris d’Òmnium Catalunya Nord

Seran atribuïts durant la Nit de Sant Jordi el 30 d’abril 2015 al Palau de Congressos de Perpinyà.

Com cada any, Òmnium Catalunya Nord organitzarà la seva vesprada literària de la Nit de Sant Jordi. Serà el 30 d’abril 2015, a partir de 20 h, al Palau de congressos de Perpinyà. Diversos premis seran concedits. Les persones que desitgen presentar una obra poden, des d’ara, consultar les bases i obtenir les informacions indispensables a la pàgina web d’Òmnium Catalunya Nord à l’adreça següent:

http://www.omnium-catnord.cat

Es pot participar als premis següents :

– Premi Catalunya Nord

Dotat amb 3.000 euros per l’Institut d’Estudis Catalans. Estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya Nord o de qüestions que l’afecten; l’extensió de les obres presentades serà d’un mínim de 100 pàgines.

– Premis Joves Escriptors

Dotats amb 1.500 euros pel Consell General dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord). Escoles Primàries (500 euros): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. Col.legis i Liceus (500 euros cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

– Premi Francesc Català de poesia

Dotat amb 900 euros per Òmnium Cultural Nacional. Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines.

– Premi Narració per a Infants

Contes per a infants, dotat amb 200 euros per la Vila de Perpinyà. Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines. L’obra guanyadora serà publicada per la Vila de Perpinyà i distribuïda a totes les escoles bilingües de la ciutat. Totes les obres presentades han d’ésser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.

– Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Dotat amb 1.200 euros per la Casa de la Generalitat de Perpinyà. Els treballs que optin a aquest premi podran ser articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents). Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2014 i el 31 de març de 2015.

L’adreça d’enviament és Òmnium Catalunya Nord 23, avinguda del Liceu 66000 Perpinyà.

3) Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana “Joan Solà”

Quarta edició 2016: Fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia).

Premi per a un treball de recerca inèdit d’una extensió màxima de 200 pàgines; termini per al lliurament d’originals: 31 de desembre de 2015.

Vegeu document adjunt 

4) 17é Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

Edicions del Bullent i el Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València convoquen el 17é Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular.
Es premia obra inèdita de divulgació de la cultura popular, entesa en sentit ampli, incloent tant la cultura popular tradicional com l’actual. L’extensió és, com a màxim, de 175 fulls que s’han de presentar en 5 còpies. A la portada s’ha d’indicar que opta al premi.

Les obres s’han de presentar amb plica; en un sobre tancat adjunt, es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor o autora. Es podran presentar originals fins el 15 de juliol de 2015, enviant-los a Edicions del Bullent.

L’import del Premi és de 6.000 euros en concepte d’acompte de drets d’autor, després de la signatura del contracte d’edició corresponent. A més d’una escultura de Ginestar feta expressament per al Premi.
El jurat estarà format per Josep V. Aguilar i Pilar Payá (conservadors del Museu Valencià d’Etnologia), Jaume Buigues i Vila, vicepresident de l’IECMA, Núria Sendra (editora d’Edicions del Bullent) i Clara Pérez (directora del Museu Comarcal de l’Horta Sud).

L’adjudicació del premi es farà el divendres 25 de setembre de 2015 a Dénia. El llibre guardonat serà editat per Edicions del Bullent, en valencià, independentment de la llengua de l’original. L’editorial té una opció preferent, durant el termini d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades.

http://www.bullent.net/premi-bernat-capo

5) II Edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin

Convoca: Consorci del MUME, amb el patrocini de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la Universitat de Girona.

El premi, que parteix del caràcter transversal de l’obra de l’autor judeoalemany, té fonamentalment el propòsit de donar suport a la tasca teòrica que desenvolupen professionals vinculats amb els estudis sobre art, fotografia, arquitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història, literatura, sociologia… En tots els casos, es consideraran prioritaris els projectes que tinguin presents qüestions relacionades amb la història i la memòria del segle XX. La periodicitat de la convocatòria del premi serà biennal.

Vegeu document adjunt

 

6) Beques “MAEC-AECID de Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo”

 

https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-MAEC-AECID-Cooperacion-Universitaria/Becas_CoopUniv_2015-2016

 

La convocatòria consta de tres programes de beques:

– Beques estades i mobilitat: Estudiants de màster i doctorat, espanyols i dels països tercers objecte de la convocatòria.

– Beques estades i mobilitat: docents i investigadors doctors, només dels països tercers.

– Només Mobilitat (no estades): docents i investigadors doctors espanyols (o amb permís de residència a l’estat espanyol).

 

Termini de presentació de propostes: del 15 al 30 de març per a la sol·licitud individual, a través de la seu electrònica de l’AECID:

https://www.aecid.gob.es/login/faces/views/jaecid/login.xhtml

 

7) Premi Literari Miquel Arimany PREMI DE POESIA 2015

BASES

1a Les obres, inèdites i no guardonades en cap altre certamen, seran de temàtica lliure. Han de ser escrites en llengua catalana per un sol autor/a. Seran lliurades en format paper per quintuplicat i en format informàtic en un cd en word (només s’admetrà en cd, no són vàlids memòries usb, disquets ni qualsevol altre suport informàtic). Poden presentar-se, com a màxim, dos treballs per autor/a.

2a Els treballs presentats no han d’anar signats ni indicar el nom de l’autor/a. Les obres hauran de tenir entre 150 i 350 versos, en fulls de mida A4, escrits en lletra mida 12, i a una sola cara. Han de portar el títol a la portada. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el mateix títol. Dins d’aquest sobre hi ha d’haver nom i cognoms, l’adreça completa de l’autor/a, telèfons i correu electrònic, si escau, per tal de permetre’n la identificació.

3a Els originals hauran de ser tramesos amb la indicació “per al premi Miquel Arimany” fins al 31 de maig de 2015 a l’adreça següent:

Ajuntament de les Masies de Roda

Crta. de Roda de Ter a Manlleu s/n

08510 Les Masies de Roda

4a El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, serà proclamat el dissabte 26 de setembre, a les 18.00 hores, en acte celebrat al monestir de Sant Pere de Casserres.

5a El premi està dotat amb 1.200 euros a compte dels drets d’autor per a l’obra guanyadora, la qual serà editada en un volum juntament amb la resta d’obres que el Jurat consideri finalistes.

6a L’organització no s’obliga a retornar els exemplars no premiats. Seran destruïts una vegada fet públic el veredicte del Jurat.

7a El fet de participar en el premi implica l’acceptació d’aquestes Bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Jurat d’acord amb l’entitat convocant.

8a El Jurat estarà constituït per les persones següents: Pilar Cabot, Teresa Costa-Gramunt, Miquel-Lluís Muntané i Ramon Isern com a alcalde i regidor de Cultura. Víctor Pallàs actuarà com a secretari.

 

ALTRES

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura ha publicat en línia la versió catalana i anglesa del resum de Greuges contra la llengua catalana 2010-2013.  Greuges contra la llengua catalana 2010-2013

 

PUBLICACIONS

Jaume Cabré, Les incerteses. Sobre la creació del món, Edicions del Raval-Proa, Barcelona, 2015.

Maria Teresa Cabré, Ona Domènech, Rosa Estopà, ed., Mots nous en català. Una panoràmica geolectal, John Benjamins – IVITRA – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2015.

Lluís Calvo, Selvàtica, Lleonard Muntaner Editor, Palma, 2015.

Laia Climent, Maria-Mercè Marçal, veus entre onades, Editorial Tres i Quatre, València, 2015. Inclou el poemari de Carles Bau de l’Aire, Les flors del Mall.

Carles Duarte, Laura Borràs, coord., Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filològica, en el centenari del seu naixement, Editorial Barcino – Institució de les Lletres Catalanes, Barcelona, 2014.

Immaculada Fàbregas, Araceli Alonso, Christian Lagarde, ed., Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana: entorn de la “matèria de Bretanya” i Sant Vicent Ferrer, Edicions Trabucaire, Perpinyà, 2015.

Direcció General de Política Lingüística, II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, col·lecció Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, vol. 12, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de Matarranya i l’Ajuntament de Calaceit, Barcelona, 2015. Presentació d’Ester Franquesa.

Fundació Joan Brossa, Joan Brossa, poeta de la nostra terra, Institució de les Lletres Catalanes, Barcelona, 2014.

Institució de les Lletres Catalanes, Homenatge Joaquim Amat-Piniella (1913-1974), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2014. Presentació i selecció a cura de Josep Alert i Joaquim Aloy.

The Linguistic Review, 32, 1, De Gruyter- Mouton, febrer de 2015. Número especial, coordinat per Jordi Fortuny i Bernat Corominas-Murtra, dedicat a “The Locus of Ambiguity and the Design of Language”.

Salvador Oliva, Poesia i veritat, Edicions de 1984, Barcelona, 2015.

Eugeni S. Reig, El català de sempre, Edicions Bromera, Alzira, 2015.

Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, núm. 30, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014. Tema: Tragèdia Grega: interpretació i posteritat.

Societat Catalana de Llengua i Literatura, Llengua & Literatura, núm. 25, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015. Accés obert a:

http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index

Societat Catalana de Terminologia, Terminàlia, núm. 10, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, desembre 2014.

 

 

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII CONGRÉS 2015 DE L’AFC
Universitat de Perpinyà – Via Domícia
23-24 d’octubre del 2015
Temàtica : Catalunya (del) Nord com a cruïlla

El VII Congrés de l’AFC tindrà lloc a Perpinyà els dies 23 i 24 d’octubre del 2015. Pretén, segons el costum de l’associació, explorar un territori més dels Països Catalans o relacionat amb ells (Lorient, 2011: la Bretanya; París Sorbona, 2013: les Illes Balears).

Aquest territori nord-català, té l’originalitat de ser alhora pont i marge, per la seva inclusió geopolítica que indiscutiblement repercuteix en les seves formes lingüístiques, el futur de la llengua i les reivindicacions «locals». Tant la realitat de la seva història com aquella de les múltiples formes de comunicació han generat uns imaginaris que es creuen més enllà de la frontera (o més ben dit de les fronteres, amb la resta del Països Catalans –Principat i Andorra– i amb Occitània i França). Aprofitarem aquesta reflexió sobre la frontera, explorant-la metafòricament al camp de la traducció, sota les diverses formes que pugui presentar.
1. Catalunya Nord : Realitats i imaginaris
L’aproximació a les realitats i als imaginaris es podrà fer en diferents àmbits proposats en el següent ventall. A partir de diversos enfocaments i desenvolupaments científics, incloent-hi la pluri-disciplinarietat i una aproximació epistemològica, aquests conceptes, realitats i representacions es podran tractar ja sigui per separat o bé en una visió comparatista.

– Espais i Territori
– Història i Memòries
– Poblacions i Societat
– Cultures: popular i cultivada

2. Llengua i traducció
Considerant la llengua catalana com a referent històric fonamental del territori nord-català, es mereix que se li dediqui una sèrie de reflexions.

– Patrimoni lingüístic, Usos actuals i Futur de la llengua catalana
L’estudi de les formes locals, tal com van ser recollides com a caracteristiques dialectals o als etnotextos, conformen un patrimoni que ha anat evolucionant fins a hores d’ara cap a una sèrie de formes d’usos sociolectals que es mereixen ser estudiades. Pero també queda clar que la transmissio del català, per diverses vies, constitueix per descomptat tot un repte.

– Traducció i auto-traducció
Seguint la metàfora de la cruïlla, s’escau integrar experiències i anàlisis dedicats a la traducció i l’auto-traducció literària (cap al francès, al castellà o altres llengües); i així mateix, a les diferents formes de traducció especialitzada que tenen una necessitat social (institucional, econòmiques, etc.).

Circular no. 1

Puebla, 25 de febrero de 2015
Estimados miembros y amigos de la ACAL
Benvolguts membres i amics de l`ACAL,

Por este medio iremos informando de los avances en la organización del Primer Congreso de la ACAL, Puebla 2015. En primer lugar decirles que ya se constituyó el Comité Científico que asesorará las actividades académicas del Congreso y se encargará de emitir los dictámenes sobre las ponencias propuestas.
Este Comité está conformado mayoritariamente por académicos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), tal y como se resolvió en octubre del año pasado en una reunión de miembros de la ACAL que tuvo lugar en Barcelona. Se han añadido dos académicos con lazos con Catalunya, pertenecientes a dos de las máximas instituciones académicas de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de Michoacán:
Dr. Miguel Angel Cuenya Mateos, ICSYH-BUAP
Dr. Francisco Cervantes Bello, ICSYH-BUAP
Mtro. Masae Sugawara, ICSYH-BUAP
Dra. Teresa Lozano Armendares, IIE-UNAM
Dr. Victor Gayol, El Colmich.
Dr. Sergio Francisco Rosas Salas, ICSYH-BUAP
Dr. Alejandro Palma, FFyL, BUAP
Les participamos también que se han previsto cuatro conferencias magistrales, tres de las cuales ya están confirmadas. Se trata de profesores con un gran reconocimiento a quienes agradecemos que hayan aceptado la invitación de la ACAL:
Dra. Antonia Pi Suñer Llorens, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Prof. Dr. Jordi Maluquer de Motes i Bernet, Universitat Autónoma de Barcelona
Prof. Dr. JKF Thomson, profesor emérito de la Universidad de Sussex, Reino Unido.
Ya están llegando algunas propuestas, procedentes de Cuba, México, Catalunya y Alemania. Les solicitamos nuevamente que difundan la convocatoria para que llegue a la mayor cantidad de investigadores y universidades posibles, y se conozcan las actividades de la ACAL.

ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE LA ACAL
Queremos recordarles finalmente que, de acuerdo con nuestros estatutos, en el marco del Congreso tendrá lugar la Asamblea ordinaria obligatoria trianual de la ACAL para elegir nueva Junta. Esta reunión se organizará de acuerdo con los tiempos que marque el Congreso, pero trataremos que sea a más tardar el viernes 28 a primera hora de la tarde. Es muy importante la presencia de todos los miembros de la ACAL residentes en México, aun cuando no presenten ponencia, y trataremos de integrar, via skype, a los miembros de la ACAL en el extranjero para que expresen sus opiniones y su voto.
La constitución legal de la ACAL en Catalunya tuvo lugar en otoño de 2014, en Barcelona. Los Estatutos de la ACAL, debidamente notariados, están disponibles para los miembros de la ACAL que lo soliciten.

Presidencia de la ACAL
Comité Científico del Congreso Puebla

ACTA DE LA REUNIÓ ANUAL
DE L’EXERCICI 2014
FEDERACIÓ INTERNACIONAL D’ASSOCIACIONS DE CATALANÍSTICA (FIAC)

Data : desembre 2014
Tipus de reunió: virtual
Participants:

August Bover, president (SCLL)
Helena Buffery, vicepresidenta (A-CS)
Elena Marcer, tresorera (A-CS)
Immaculada Fàbregas, secretària (AFC)
Joan Armangué (AILLC)
Jaume Martí i Olivella (NACS)
Patrizio Rigobon (AISC)
Sophia Simon (DKV)
Ordre del dia:

1. Informe del president.
2. Informe dels representants de les diferents associacions.
3. Informe de la tresorera.
4. Torn obert d’intervencions.
1. Informe del president.

Com a l’edició anterior, l’August Bover ens ha fet arribar per correu electrònic el seu informe relatiu a l’exercici 2014 en el qual es refereix al finançament de la FIAC, a la seva participació al darrer col•loqui de l’A-CS celebrat a Cork, a les revistes Journal of Catalan Studies i JoCS, i a l’Associació de Catalanistes de l’Amèrica Llatina (ACAL).

Heus aquí l’informe:

Benvolguts companys, un any més hem hagut de treballar intentant ser d’utilitat a les diferents associacions de catalanística sense comptar amb cap mena de finançament.
Com sabeu, finalment vam aconseguir tornar a activar la nostra pàgina web, tot i que encara la tinguem en una situació de mínims.
Amb la idea de trobar una solució a la falta de finançament, he demanat hora per tal de tenir una entrevista amb l’eurodiputat Josep M. Terricabras –espero la seva proposta de data. La nostra Federació inclou cinc associacions (A-CS, AFC, AISC, DKV i SCLL) pertanyents a la Unió Europea, i una associació (AILLC) que inclou també l’espai de la UE. És per això que vull parlar amb aquest eurodiputat per veure si hi ha alguna possibilitat d’obtenir un ajut de la UE. No sé si serà possible, però se m’ha acudit que tal vegada podríem aconseguir un cert finançament que ens permeti incrementar la nostra activitat sense esdevenir una càrrega per a les nostres associacions. Evidentment, us en tindré al corrent.
Malgrat la nostra situació, i a càrrec meu –és clar-, em va plaure participar en el col•loqui d’Anglo-Catalan Society que l’Helena va organitzar esplèndidament a Cork (Irlanda). Concretament vaig prendre part en l’homenatge a Vicent Andrés Estellés que hi va coordinar en Dominic Keown. A Cork, a més, vaig entrevistar-me amb en Dominic –abans ens havíem escrit amb la Montserrat Roser, que no va assistir al col•loqui- per veure què podríem fer, des de la FIAC, per donar un nou impuls a la revista electrònica “Journal of Catalan Studies”. Vam quedar que el primer pas podria ser un ajut informàtic que els permetés passar els primers números al nou sistema que ja s’utilitza en els darrers números; després ja exploraríem noves formes de col•laboració. Com que nosaltres no disposem de diners ni de personal per fer realitat l’ajut que els cal, com a president de la FIAC he demanat al president de l’IEC si se’n podrien ocupar els informàtics de l’Institut. De passada, la revista JoCS es podria incloure al portal Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC, cosa que donaria molta més visibilitat a la revista. Estic esperant la resposta del president de l’IEC.
D’altra banda, també com a president de la FIAC, i en nom de la jove Associació de Catalanistes de l’Amèrica Llatina (ACAL), vaig entrevistar-me amb el notari Lluís Jou, de Barcelona, per tal d’aconseguir el reconeixement legal d’aquesta associació. El mes passat vam signar la sol•licitud per tal que l’ACAL sigui reconeguda en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i ara esperem la resolució de la Generalitat.
2. Informe dels representants de les diferents associacions.

Pel caràcter virtual de la reunió, transcrivim literalment les intervencions del diferents representants que han aportat informacions sobre les associacions respectives :

Joan Armangué (AILLC):

A l’AILLC enguany estem de Congrés, que se celebrarà a València la tardor que ve. Ja en deveu estar informats. De cara a l’organització d’aquest Congrés, celebrarem reunió de Junta el dia 12 de febrer. Hi presentaré l’informe-memòria FIAC redactat per l’August Bover, i si hi ha alguna novetat ja us en tindré informats.

Patrizio Rigobon (AISC):

El setembre 2015 hi haurà a Torí el congrés de l’Associazione Italiana di Studi Catalani i us aniré informant segons em digui l’organitzadora Veronica Orazi.

Jaume Martí Olivella (NACS):

La NACS tambe celebra Col•loqui enguany, del 29 de juny al primer de juliol a l’Institut d’Estudis Catanas, a Barcelona.

Helena Buffery (ACS):
Pel que fa a l’informe de les activitats de l’ACS, el 2014 vam celebrar el nostre congrés anual a University College Cork, amb la presència de l’August, que ja us ha explicat les negociacions que hi va haver amb Dominic Keown sobre una possible col•laboració de la FIAC en la revista JoCS (http://www.anglo-catalan.org/jocs/16/articles.html). Per altra banda, us puc informar de l’actualització de la web de l’ACS (http://www.anglo-catalan.org/) i la propera inaguració dels arxius de la nostra associació que han estat preparats per a la consulta en línia per la Dra. Elisenda Marcer de la Universitat de Birmingham.
La nova presidenta de l’ACS és la Dra Louise Johnson de la Universitat de Sheffield; i el congrés d’enguany l’organitzen la Kathryn Crameri i el Jordi Cornella a la Universitat de Glasgow, del 13 al 15 de novembre.

Sophia Simon (DKV):

L’any 2014 ha estat marcat per diversos tipus d’esdeveniments:
El primer va ser la participació de dos membres de la junta directiva de la DKV a la reunió de l’Associació Alemanya de Romanistes dins el marc del “Deutscher Italianistentag 2014 a la Universitat de Erlangen.
El més important va ser sens dubte el 24 Col•loqui germanocatalà, “XXIV. Deutscher Katalanistentag”, que va tenir lloc a la universitat de Bochum (a la Conca del Ruhr a l’oest d’Alemanya) del 17 al 19 septembre 2014. Sota el títol “Cultures en contacte“ s’havien organitzat les seccions següents que examinaven el tema de les “Cultures en contacte” des de diferents perspectives

▪ La secció 1 “Els catalans i Llatinoamèrica” analitzava el contacte cultural transatlàntic des del descobriment de Llatinoamèrica (les narracions dels conquistadors, eclesiàtics i exploradors) fins a l’actualitat (textos de ficció i literatura de viatges). Els temes centrals eren, per una banda, la implicació catalana en el procés emancipador del segle XIX dins del debat sobre el nacionalisme català i, per l’altra, Llatinoamèrica com a territori d’exili al segle XX.
▪ La secció 2 “Formació, organització i transmissió del saber a l’Edat Mitjana i al Renaixement“ es volia dedicar al contacte entre diferents cultures del saber i cultures textuals. En el punt de mira hi havia el pas de la cultura del saber en llatí a l’expressada en llengua vernacla i les conseqüències d’aquest canvi per a la llengua i les formes de divulgació del saber.
▪ La secció 3 “Fraseologia contrastiva“ considerava el contrast lingüístic entre el català i l’alemany com a oportunitat per copsar millor les regularitats i peculiaritats d’aquestes llengües en aquesta àrea. A més, aquesta secció volia tractar els problemes sorgits de la traducció d’una llengua a l’altra.
▪ També pel que fa al contacte entre llegües –i concretament en com aquest es manifesta en l’ensenyament de llengües estrangeres– es va organitzar un taller de didàctica sobre el tema de la “Mediació lingüística”. El taller pretenia oferir als interessats l’oportunitat d’intercanvi i d’anàlisi d’exemples pràctics.

En el decurs d’aquest Col•loqui es va procedir a l’elecció del nou equip directiu que quedà constituït de: Prof. Dr. Ulrich Hoinkes (president), Dr. Sophia Simon (vicepresidenta), Prof. Dr. Carsten Sinner (vicepresident), Dr. Katharina Wieland (tresorera) i Bàrbara Roviró (secretari).

Pel que fa a les col•laboracions, cal destacar el contacte amb la Red de Asociaciones Europeas de Hispanistas (RAEH), una associació que es va plantejar dins el marc de un congrès sobre l’hispanística europea a Lyon (Francia); la DKV va ser invitat com a representant important de la catalanistica europea. En Prof. Carsten Sinner va representar la nostra associació i ens va informar, durant el Katalanistentag, que la xarxa té com a objetiu facilitar la comunicació amb les institucions estatals i millorar la formació d’hispanistes a Europa, i que també inclou els interessos de la lusitanística i de la catalanística. Els objectius es van formular tal com segueix:
«Los presidentes de las asociaciones reunidos en Lyon el 14 de junio de 2014 con ocasión de las Jornadas de Estudio de la Société des Hispanistes Français (SHF) se pusieron de acuerdo para sentar las bases de una coordinación de asociaciones de hispanistas europeas (español, catalán, portugués). Esta coordinación podría tomar el nombre siguiente: Red de Asociaciones Europeas de Hispanistas (RAEH). Las misiones de esta red serían: el intercambio de información con transmisión a las asociaciones nacionales; defensa del hispanismo; afirmación de ciertas orientaciones; reflexión sobre el futuro; diálogo con instancias europeas; etc. Se organizaría una reunión anual, con presencia física o virtual.
Los presidentes se comprometen a discutir esta propuesta en sus respectivas asociaciones, antes de abril 2015.»

Durant la reunió de la DKV a Bochum es va discutir detalladament sobre aquest projecte, entre altres sobre el nom previst que no representa esplícitament ni la catalanistica, ni la lusitanistica; tots estaven d’acord que seria més correcte anomenar-lo „Red de Iberoromanistica“.
De totes maneres una col•laboració amb aquesta xarxa seria una possibilitat interessant per fer “més visible“ el treball de les associacions de catalanística. El Prof. Carsten Sinner participarà a la reunió de la xarxa amb motiu del Congreso de Hispanistas ingleses a Bristol el 24-04 2015.

Pel que fa el treball intern de la DKV, es va prendre la decisió d’ atorgar (a causa de recursos financers limitats) a l’any 2015 només els premis “Brigitte Schlieben-Lange” i “Andreas Wesch” i no la beca “Rudolf Brummer”.

Perspectiva: El proper Col•loqui germanocatalà, “XXV. Deutscher Katalanistentag” (2016), tindrà lloc a la Universitat de Bamberg.

Immaculada Fàbregas (AFC):

L’any 2014 ha estat marcat per diversos tipus d’esdeveniments: publicacions, canvi d’equip directiu i col•laboracions.

Pel que fa a les publicacions, ha estat un any especialment productiu ja que l’AFC ha dut a terme tres publicacions, dues en format paper i una en format electrònic:
1. PUJOL BERCHE, Mercè (éd.), Recherches sur la langue catalane. Actes du colloque international des 4 et 5 novembre 2010. Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2014, 420 p.
2. FABREGAS, Immaculada , ALONSO, Araceli, LAGARDE, Christian, (eds.), Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana: entorn de la matèria de Bretanya i Sant Vicenç Ferrer / Les Pays Catalans et la Bretagne au Moyen-Age : autour de la matière de Bretagne et de Saint Vincent Ferrier. Perpinyà, Trabucaire, col•lecció Culture catalane/Cultura catalana, 2014, 213 p.
3. ALONSO, Araceli, FABREGAS, Immaculada (eds.), REC (Revue d’Etudes Catalanes), N° 1 –Association Française des Catalanistes
http://france-catalaniste.com/documentation/rec#NOUVELLE

En el decurs de l’AG del proppassat mes d’octubre 2014, es va procedir a l’elecció del nou equip directiu que quedà constituït de: Christian Lagarde (president), Immaculada Fàbregas (vicepresidenta), Michel Bourret (tresorer), Fabrice Corrons (secretari) i Michel Martínez Pérez (secretari adjunt).

Pel que fa a les col•laboracions, cal destacar que durant el 2014, gràcies a la iniciativa de Christian Lagarde, s’ha creat una estructura federativa anomenada RELIAM que reuneix 7 associacions de l’àmbit francès relacionades amb el món dels estudis ibèrics per tal de reaccionar i reflexionar sobre les decisions ministerials i per treballar conjuntament sobre la pluralitat lingüística: SHF (Société des Hispanistes Français de l’Enseignement Supérieur), la SLNL (Société des Langues Néo-Latines), l’AFDE (Association Française pour la Diffusion de l’Espagnol), l’ADEPBAA (Association pour le Développement des Etudes Portugaises, Brésiliennes, d’Afrique et d’Asie Lusophones), LIBERO (Association Française de Linguistique ibéro-Romane), le GERES (Groupe d’Etude et de Recherche en Espagnol de Spécialité) et l’AFC (Association Française des Catalanistes).

D’altra banda, l’AFC també va col•laborar amb el comitè científic del Col•loqui international Les voies de convergence ibéro et gallo-romanes que va tenir lloc a la Universitat de Santiago de Compostel•la del 19 al 21 novembre 2014 (https://santiago2014convergences.wordpress.com/).

També cal destacar que el lloc web de l’AFC es va actualitzant constantment (http://france-catalaniste.com/) i que estem preparant el proper congrés de l’AFC intitulat Catalunya (del) Nord com a cruïlla, amb els temes “Catalunya Nord: realitats i imaginaris” i “Llengua i traducció”. Organitzat per Christian Lagarde i Martine Berthelot, tindrà lloc a la Universitat de Perpinyà Via Domitia el 23 i 24 d’octubre 2015 (http://france-catalaniste.com/fr/actualites).
3. Informe de la tresorera.

L’Elisenda Marcer ens ha fet arribar per correu electrònic l’informe de tresoreria 2012-2013 que adjuntem a continuació:

Com a conseqüència de les retallades pressupostàries que ha patit l’IRL durant els darrers anys, la FIAC no ha comptat amb la subvenció del 2013, per tant durant el 2014 no s’ha efectuat cap transferència al compte de la FIAC per part de l’Institut Ramon Llull.

Pel que fa als pagaments pendents per part de la FIAC especificats en els informes de tresoreria dels 2010, 2011, 2012, el pagament de 231’32 € (19/02/14) a la DKV ja s’ha fet efectiu. En data d’avui, 18 de febrer de 2015, al compte de la FIAC hi ha un saldo de 1.076 €.
4. Torn obert d’intervencions.

Joan Armangué: En qualitat de representant de l’AILLC dins de la Junta de la FIAC, he de dir que em sembla molt bé l’informe del president, i que no tinc res a dir-hi ni sabria afegir-hi res.

Patrizio Rigobon: Comparteixo l’avaluació de Joan Armangué. El tema de la FIAC del proper any crec que serà buscar diners però ara ho veig molt difícil (sinó impossible) demanar a les associacions federades.

Jaume Martí Olivella: Jo també estic d’acord amb els informes rebuts i amb la valoració d’en Patrizio, tot i que cal seguir pensant en un mètode d’auto-financament per al futur.

* * *