Premis i borses

Benvolguts/des socis i sòcies,
Us informo també que el darrer termini per enviar les nominacions per al Premi NACS 2015 és el 30 de març. Trobareu la convocatòria en català i en anglès als documents adjunts. Em podeu enviar les vostres nominacions i jo les passaré a l’Anton Pujol, president del jurat.Gràcies,

Edgar

Edgar Illas
Assistant Professor
Department of Spanish and Portuguese
Indiana University
Ballantine Hall 875
1020 E. Kirkwood Avenue
Bloomington, IN 47405
Phone: 812-855-8907

ENTITATS COL·LABORADORES
CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA EDICIÓ
En el decurs de l’acte de lliurament del Premi
corresponent a la tercera edició.
Universitat de Lleida, 8 d’octubre de 2014.
DATA LÍMIT DE LLIURAMENT D’ORIGINALS
31 de desembre de 2015.
ATORGAMENT DEL PREMI
Setmana de Sant Jordi a la Universitat de Lleida.
OBJECTIU
Guardonar un treball de recerca original de qualsevol
àrea de coneixement de la filologia catalana.
ÀREES
1) Variació lingüística (geolingüística, sociolingüística,
pragmàtica), lingüística aplicada, història de la llengua,
història de la lingüística, edició de textos.
2) Sintaxi.
3) Semàntica, lexicologia, lexicografia.
4) Fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia.
NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA RECERCA
– El treball d’investigació, inèdit en la seva integritat, ha
de ser redactat en català, amb un resum en anglès
(2000-3000 caràcters) i presentat adequadament perquè
es pugui difondre.
– El treball no pot haver rebut prèviament per a la seva
elaboració parcial o total un premi de característiques
similars al que es convoca.
– Extensió màxima: 200 pàgines (no superior a 2400
caràcters -amb espais- per pàgina).
– Se n’han de lliurar sis còpìes enquadernades i una
còpia en format electrònic a les adreces següents, fent
constar el nom, les adreces (postal i electrònica), el
telèfon i el NIF de l’autor o autora:
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Victor Siurana, 1
25003 LLEIDA
secretaria@filcat.udl.cat
PROMOTORS
– Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell).
– Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL).
PERIODICITAT
Biennal: una àrea diferent cada dos anys (2016: fonètica
descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia).
COMISSIÓ PERMANENT
Actuarà com a vetlladora-gestora: selecció de la comissió
científica, continuïtat del finançament, gestió de la
convocatòria i difusió de l’obra guanyadora.
Es renovarà per cicles: cada quatre edicions o vuit anys.
Copresidents
– Director del Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la UdL.
– Alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Vocals
Nicolau Dols (UIB, IEC), Jordi Ginebra (URV), Joan
Julià-Muné (UdL, secretari-tresorer), José A. Pascual
(RAE), Manuel Pérez Saldanya (UValència, IEC),
Gemma Rigau (UAB, IEC).
COMISSIÓ CIENTÍFICA
Es compondrà de cinc membres i actuarà com a jurat
exclusiu per a cada edició o àrea de recerca. Estarà
integrat per especialistes de centres universitaris dels
territoris de llengua catalana i de fora de l’àmbit lingüístic
català.
Aquest jurat qualificador podrà declarar deserta alguna
edició o no adjudicar el premi, però no atorgarà cap ex
aequo ni accèssit.
DOTACIÓ
10.000 € (actualitzable quan la Comissió Permanent ho
cregui oportú).
PUBLICACIÓ
El treball premiat serà publicat per Edicions de la
Universitat de Lleida.

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CONVOCATÒRIA

Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (València, 7-9 de juliol de 2015).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col•loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol•licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat. Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça: aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2015” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.

Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti l’assistència al col•loqui.
Junta de Govern de l’AILLC, 12 de febrer de 2015

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

SOL•LICITUD

NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON DE CONTACTE:
TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ QUE PRESENTA:

ESTUDIS QUE REALITZA (Màster, Doctorat):
DEPARTAMENT/CENTRE I UNIVERSITAT/ORGANISME:

BECA PREDOCTORAL: SÍ □ NO □
En cas afirmatiu:
TIPUS DE BECA, ENTITAT FINANÇADORA I NÚM. DE REFERÈNCIA:

TUTOR/DIRECTOR DE LA BECA/RECERCA (nom i adreça electrònica):
COMPROMÍS
Si se’m concedeix l’ajut sol•licitat, em comprometo a presentar la comunicació i a assistir al col•loqui durant tots els dies (7-9 de juliol de 2015). I perquè així consti, signo aquest document a ______________ , ___ de ___________ de 2015.
(Signatura)

BORSES DE VIATGE PER AL XVII COL•LOQUI INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (València, 7-9 de juliol de 2015)

CERTIFICAT

___________________________________________, com a director/a del (Departament/Centre) _____________________________________________________ de (Universitat/Organisme) ___________________________________________ , faig constar que (nom de l’estudiant) ________________________________________________ , és estudiant del nostre centre, on segueix els estudis de (Màster/Doctorat) _____________ ___________________________________________________________________.
L’esmentat estudiant GAUDEIX / NO GAUDEIX d’una beca predoctoral. (En cas afirmatiu, cal afegir el tipus de beca ____________________________________________________ i la referència de la beca i/o del projecte en què s’inscriu: _____________________________________________).

_____________, _____ de ____________ de 2015

(Signatura i segell)